Biosketch / Results /Contact Info


Structure and domain organization of Drosophila Tudor
Ren, Ren; Liu, Haiping; Wang, Wenjia; Wang, Mingzhu; Yang, Na; Dong, Yu-Hui; Gong, Weimin; Lehmann, Ruth; Xu, Rui-Ming
2014-05-10; 1001-0602,Cell research - id: 967592, year: 2014 JOURNAL ARTICLE

Structural basis for allosteric stimulation of Sir2 activity by Sir4 binding
Hsu, Hao-Chi; Wang, Chia-Lin; Wang, Mingzhu; Yang, Na; Chen, Zhi; Sternglanz, Rolf; Xu, Rui-Ming
2013-02-08; 0890-9369,Genes & development - id: 217282, year: 2013 Journal Article

Structure and assembly of the SF3a splicing factor complex of U2 snRNP
Lin, Pei-Chun; Xu, Rui-Ming
2012-03-26; 0261-4189,EMBO journal - id: 162030, year: 2012 Journal Article

Crystal Structure of TDRD3 and Methyl-Arginine Binding Characterization of TDRD3, SMN and SPF30
Liu, Ke; Guo, Yahong; Liu, Haiping; Bian, Chuanbing; Lam, Robert; Liu, Yongsong; Mackenzie, Farrell; Rojas, Luis Alejandro; Reinberg, Danny; Bedford, Mark T; Xu, Rui-Ming; Min, Jinrong
2012-03-10; 1932-6203,PLoS one - id: 159300, year: 2012 Journal Article

The structure of NSD1 reveals an autoregulatory mechanism underlying histone H3K36 methylation
Qiao, Qi; Li, Yan; Chen, Zhi; Wang, Mingzhu; Reinberg, Danny; Xu, Rui-Ming
2012-02-05; 1083-351X,Journal of biological chemistry - id: 138314, year: 2011