Ruliang Xu

Biosketch / Results /

Ruliang Xu

Associate Professor, Department of Pathology
Pathology
NYU Pathology Associates

Contact Info

Address
560 First Avenue
New York, NY 10016

212/263-0728

Education

1985 — Zhejiang Medical University, Medical Education
1997-2001 — New York University (Pathology), Residency Training
2001-2002 — Harvard Medical School, Brigham and Women's Hospital (Molecular Genetics), Clinical Fellowships

GPR15 mediated homing controls immune homeostasis in the large intestine mucosa
Kim, S; Xiang, W; Kwak, C; Yang, Y; Lin, X; Ota, M; Sarpel, U; Rifkin, D; Xu, R; Littman, D
2014-07-02; 0022-1767,Journal of immunology (1950) - id: 1058262, year: 2014

Imbalanced expression of Tif1gamma inhibits pancreatic ductal epithelial cell growth
Ligr, Martin; Wu, Xinyu; Daniels, Garrett; Zhang, David; Wang, Huamin; Hajdu, Cristina; Wang, Jinhua; Pan, Ruimin; Pei, Zhiheng; Zhang, Lanjing; Melis, Marcovalerio; Pincus, Matthew R; Saunders, John K; Lee, Peng; Xu, Ruliang
2014-06-28; 2156-6976,American journal of cancer research - id: 1051012, year: 2014 Journal Article

Distinct breast cancer subtypes in women with early-onset disease across races
Singh, Mandeep; Ding, Yi; Zhang, Li-Ying; Song, Dong; Gong, Yun; Adams, Sylvia; Ross, Dara S; Wang, Jin-Hua; Grover, Shruti; Doval, Dinesh Chandra; Shao, Charles; He, Zi-Li; Chang, Victor; Chin, Warren W; Deng, Fang-Ming; Singh, Baljit; Zhang, David; Xu, Ru-Liang; Lee, Peng
2014-10-02; 2156-6976,American journal of cancer research - id: 1268482, year: 2014 Journal Article

Isoprenylcysteine carboxylmethyltransferase deficiency exacerbates KRAS-driven pancreatic neoplasia via Notch suppression
Court, Helen; Amoyel, Marc; Hackman, Michael; Lee, Kyoung Eun; Xu, Ruliang; Miller, George; Bar-Sagi, Dafna; Bach, Erika A; Bergo, Martin O; Philips, Mark R
2014-01-27; 0021-9738,Journal of clinical investigation - id: 761382, year: 2013 JOURNAL ARTICLE

KRAS Mutations are Associated With Specific Morphologic Features in Colon Cancer
Gunal, Armagan; Hui, Pei; Kilic, Selim; Xu, Ruliang; Jain, Dhanpat; Mitchell, Kisha; Robert, Marie; Kenney, Barton
2013-06-17; 0192-0790,Journal of clinical gastroenterology - id: 381192, year: 2013 Journal Article