Natalya Tkachenko

Biosketch / Results /

Natalya Tkachenko, M.D.


Department of Medicine (GIM Div)

Contact Info

Address
317 East 34 Street - 7th Fl
New York, NY 10016

212-726-7453, 212-726-7465
Natalya.Tkachenko@nyumc.org